SHENG XIN GLASS Standard BTO Shower Screen (Swing) (Black Matte & Chrome Polish)